تماس با ما

تماس با مای

آدرس دفتر مرکزی: تهران- جردن – خیابان سایه- پلاک ۶۸- آریان کیمیا تک

تلفن: ۰۲۱۲۳۵۷۶۰۰۰
تلفن پزشک مشاور : ۰۲۱۸۸۶۵۹۲۳۲
پیامک پزشک مشاور: ۲۰۰۰۴۹۱۱۷
صدای مشتری : ۰۲۱۲۳۵۷۶۶۶۶
تلفن صادرات : ۰۲۱۲۳۵۷۶۳۸۶ و ۰۹۳۹۵۷۸۸۰۹۵